Reserves Estimation for Geopressured Gas Reservoirs  Tongwen Jiang,  Hedong Sun, Hongfeng Wang, Xiangjiao Xiao,  978-0-323-95088-6,  978-0-323-95089-3, 0323950884, 978-0323950886,  9780323950886,  9780323950893